ACTIEVOORWAARDEN 'Lokale Statiegeldactie'

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de onderstaand uitgewerkte “Lokale Statiegeldactie” hierna te noemen: “(de) actie”, die wordt georganiseerd door Coop Supermarkten B.V. (gevestigd te Velp), dan wel, door Coop Groothandel BV (eveneens gevestigd te Velp), als het een zelfstandige ondernemer betreft die onder één van de Coop-formules aan het rechtsverkeer deelneemt , hierna gezamenlijk – in enkelvoud – te noemen: “Coop”.

Artikel 1 Aanmelding en deelname

 1. Het staat iedere natuurlijke persoon vrij goede doelen (hierna ook: “het doel”) bij Coop aan te melden. Het goede doel dient te voldoen aan alle volgende voorwaarden:
  1. Het doel heeft bij voorkeur een lokaal, bindend en sociaal-maatschappelijk betrokken karakter en past binnen het beleid dat Coop op haar website heeft geformuleerd ten aan zien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); Zie de website: https://www.coop.nl/over-coop/duurzaamheid
  2. Het doel is bereid mee te werken aan promotieactiviteiten in relatie tot deze actie;
  3. Het doel is in staat de besteding van de gelden gedocumenteerd aan te geven en de uitgaven op eerste verzoek van Coop daartoe aan haar te onderbouwen en van bewijsstukken te voorzien;
  4. Het doel staat in generlei opzicht maatschappelijk of anderszins ter discussie en is niet commercieel, religieus of politiek van aard;
  5. Het doel is gericht op en betrokken bij het directe verzorgingsgebied van de Coop-supermarktvestiging (hierna ook aangeduid met: “winkel(s)”);
  6. De gelden voor het doel mogen niet worden besteed aan het dekken van een exploitatietekort, doch moeten worden aangewend voor de aanschaf van goederen en/of het betalen van diensten;
  7. Aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden door inzending van het ingevulde aanvraagformulier dat is gepubliceerd op: www.coop.nl/statiegeld.
 2. De voorkeur van Coop gaat hierbij uit naar ANBI-erkende doelen, doelen met het CBF-keurmerk en doelen waarbij mensen en hun directe leefomgeving centraal staan.
 3. Buitenlandse, dan wel buiten Nederland gevestigde of actieve goede doelen zijn uitgesloten van deelname aan de actie.
 4. Het goede doel dient bij invulling van het aanvraagformulier op de website, te verklaren zich te zullen houden aan de voor haar geldende spelregels en actievoorwaarden en zich daar ook te allen tijde aan te zullen houden.
 5. Aanmelden is geen garantie voor toewijzing van gelden aan het goede doel. Noch het goede doel, noch de aanmelder kan ten opzichte van Coop rechten aan de aanmelding ontlenen.
 6. Uitsluitend Coop, en wel in het bijzonder een door Coop samen te stellen vertegenwoordiging van klanten, bepaalt of, per wanneer en hoe een aangemeld doel zal worden uitgenodigd voor deelname aan de actie. Het betreffende goede doel wordt hierna aangeduid met "deelnemer". Alleen Coop treedt in de beoordeling of een aangemeld goed doel aan de in sub 1 van dit artikel genoemde voorwaarden voldoet. De beslissing van Coop hierover staat niet open voor enig bezwaar. Coop zal na haar beslissing daarover geen correspondentie voeren met betrokkenen of daar op enigerlei wijze en tegenover wie dan ook verantwoording over afleggen.
 7. Coop bevestigt schriftelijk aan het aangemelde goede doel of, en zo ja, per wanneer, zij wordt gekwalificeerd als deelnemer aan de actie en daaraan daadwerkelijk kan deelnemen. Vóór ontvangst van deze schriftelijke bevestiging van Coop is het goede doel nog geen deelnemer. Uitsluitend Coop bepaalt het moment en de wijze waarop de uit de actie voortkomende tegoeden aan het goede doel ter beschikking worden gesteld. Coop kan als voorwaarde voor uitbetaling stellen dat enkel rechtsreeks aan de leverancier van de goederen en/of de diensten betaald zal worden, of dat voordien de betreffende factuur getoond moet worden.
 8. Deelnemers mogen slechts éénmaal aan de actie deelnemen, tenzij op enig moment anders door Coop wordt bepaald.
 9. Indien er geen geschikte deelnemers zijn aangemeld zal Coop de actie in kunnen zetten ten behoeve van het Coop Rode Kruis Fonds (zie www.rodekruis.nl).
Artikel 2 De actie
 1. Klanten van Coop kunnen in de winkels statiegeld voor lege flessen en kratten schenken aan goede doelen. Coop verdubbelt vervolgens, binnen door haar nader te stellen grenzen, het door klanten ingezamelde bedrag.
 2. De verdubbeling heeft betrekking op de "normale stroom lege flessen" die klanten bij Coop inleveren. Grote hoeveelheden flessen die via speciale acties worden verkregen, en daardoor een van de gebruikelijke praktijk afwijkend aanbod veroorzaken, vallen buiten deze verdubbeling. De beoordeling ten aanzien van het aspect "normale stroom lege flessen" ligt geheel bij Coop.
 3. Coop behoudt zich ten aanzien van iedere deelnemer het recht voor om een maximaal bedrag vast te stellen ten aanzien van de verdubbeling van het ingezamelde bedrag c.q. het door haar uit te keren bedrag. Boven dit maximale bedrag zal dan geen uitkering zijdens Coop aan het goede doel plaatsvinden.
Artikel 3 Privacy
 1. In het kader van de uitvoering van de actie kan Coop de aanmelder vragen om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het e-mailadres en/of NAW-gegevens.
 2. Indien de aanmelder weigert om de door Coop verzochte gegevens aan Coop te verstrekken kan dit tot gevolg hebben dat Coop de aanmelding niet in behandeling neemt.
 3. De aanmelder garandeert dat alle door hem of haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, en geen onwaarheden bevatten.
 4. Gegevens die verstrekt zijn door een aanmelder of deelnemer, worden slechts gebruikt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden behandeld conform het Privacy Reglement Coop (te raadplegen op www.coop.nl).
 5. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, en voorafgaande hieraan toestemming daarvoor is verleend en/of dat ook noodzakelijk is voor de actie.
Artikel 4 Intellectuele Eigendomsrechten
 1. De deelnemer verleent, door middel van zijn aanmelding, bij voorbaat toestemming aan Coop voor de, binnen de redelijke bedrijfsdoelstellingen van laatstgenoemde passende, openbaarmaking, al dan niet ten behoeve van commerciële doeleinden, van tijdens deze actie gemaakte foto’s, video’s en enige andere vormen van beeld en/of geluidsmateriaal, waarop de deelnemer zichtbaar of hoorbaar is.
 2. De deelnemer verleent, door middel van zijn aanmelding, bij voorbaat toestemming voor het gebruik van haar logo, alsmede van alle andere vormen van beeld en geluidsmateriaal waarvan de IE-rechten bij de deelnemer ligt, voor gebruik door Coop bij reclameactiviteiten, al dan niet ten behoeve van commerciële doeleinden, indien deze reclameactiviteiten op enige wijze gerelateerd zijn aan de actie.
 3. De rechten onder 1 en 2 van dit artikel krijgen pas gelding op het moment dat het aangemelde goede doel is gekwalificeerd als deelnemer. Dit is het geval als het betreffende goede doel en schriftelijke bevestiging daaromtrent van Coop heeft ontvangen.
Artikel 5 Aansprakelijkheid
 1. Deelname aan de actie is geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemer.
 2. Coop en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die is, of zal worden geleden door een deelnemer en die op enige andere wijze verband houdt met de actie. Hieronder wordt mede begrepen – doch daartoe niet beperkt – schade door onrechtmatig/onjuist/onbevoegde gebruik van gebruikte (computer)systemen door een derde.
 3. Coop is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgave en/of reis- of andere kosten die de deelnemer eventueel dient te doen, c.q. dient te maken in verband met deelname aan de actie.
Artikel 6 Rechten Coop
 1. Coop behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht, op ieder door haar gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de actie stop te zetten of te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens deelnemers. Coop adviseert deelnemers dan ook om regelmatig de meest recente versie van de voorwaarden raad te plegen op: https://mijn.coop.nl/winkels/statiegeldformulier/actievoorwaarden.
 2. Coop behoudt zich het recht voor deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan de actie indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt of heeft gehandeld, met deze voorwaarden, enige toepasselijke wettelijke toepasselijke bepaling of met enig – te harer beoordeling- bedrijfsbelang van Coop. Zij kan hiertoe naar eigen inzicht overgaan zonder enige voorafgaande mededeling aan de deelnemer, zonder opgave van reden en zonder dat zij op enige wijze aansprakelijk gehouden kan worden door de deelnemer.
 3. In alle gevallen waarin fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de actie, of anderszins ontoelaatbaar gedrag is geconstateerd of wordt vermoed, behoudt Coop zich het recht voor om deelnemers van de actie uit te sluiten. Zij kan hiertoe naar eigen inzicht overgaan zonder enige voorafgaande mededeling aan de deelnemer, zonder opgave van reden en zonder dat zij op enige wijze aansprakelijk gehouden kan worden door de deelnemer.
Artikel 7 Contact Coop
 1. Voor vragen en/of opmerkingen over deze actie kan de deelnemer contact opnemen met de bedrijfsleiding van de betreffende Coop-winkel.
Artikel 8 Diversen
 1. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig is c.q. wordt verklaard of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht. Coop zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 2. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Coop, het Privacy Reglement Coop en alle andere op de website van Coop vermelde voorwaarden van toepassing.
 3. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit genomen worden door Coop.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit, of anderszins verband houden met de actie, dienen, met uitsluiting van iedere andere rechter, te worden voorgelegd aan de daartoe absoluut bevoegde rechter in het arrondissement van de Rechtbank Gelderland, en dan in de vestigingsplaats Arnhem.
Velp, januari 2018